A jövő kritikus eleme a sajátos tudást birtokló, felelősségvállalásra kész és képes motivált munkavállaló. A technológiai fejlődés és a gyorsuló környezeti változások folyamatos megújulásra késztetik a közigazgatási intézményeket is. A szolgáltató közigazgatás megvalósítására csak a munkafeladatokat minél magasabb szinten végrehajtó emberi erőforrás lesz képes.

A fejlesztés elsődleges célja az, hogy a munkatársak egyéni kompetenciáinak fejlesztésével és a csoportmunka hatékonyságának javításával képessé tegye az intézményt arra, hogy stratégiáját minél sikeresebben megvalósítsa és továbbfejlessze.

A Polgármesteri Hivatalban is, mint minden más szervezetben szüntelen kommunikáció zajlik, akár a Hivatal és a külső ügyfelek, akár a Hivatal egyes szervezeti egységeinek ügyintézőié között. A kommunikációs képességek fejlesztése segítséget nyújthat ezeknek a dolgozóknak a nyilvános szereplések során alkalmazható technikák elsajátításában csakúgy, mint a tájékoztatás tartalmi feltételeinek jobb meghatározásában, a hivatali kommunikációs és PR tervek összeállításában, vagy a panaszok eredményesebb kezelésében.

 

A szervezetek alapegysége a munkacsoport, a team. Egy sikeres csapat összetartó és önirányító. A tagok egymás erősségeit figyelembe véve megállapodnak a szerepekben, és együttműködve végzik a feladatokat. A problémák egy jó csapatban megoldandó feladatokat jelentenek, amiket a tagok közösen, az erősségekre építve, egymást segítve és kiegészítve oldanak meg.

A kiemelkedő csapatteljesítmény eléréséhez kiemelkedő egyéni teljesítmények szükségesek. Az önszervezés és a hatékony időgazdálkodás segítségével az egyén meg tudja osztani erőforrásait saját önálló munkája és a csapatmunka között.

A program célja az egyén, csoport és vezető közti összhang növelése és a hatékony együttműködés erősítése.

A program lehetőséget nyújt emberközpontú ügyfélkezelési technikák megismerésére, az ügyfelekkel foglalkozó munkatársak személyiségének, ügyfél-centrikus viselkedésének és képességeinek fejlesztésére, amelyek szükségesek a hatékony ügyfélszolgálati munkában.

A program során a tréning módszer felhasználásával gyakorlati ismeretek átadása történik a hallgatók aktív részvételével.

A programtól elvárt távolabbi eredmény az ügyfélszolgálati munka hatékonyságának javulása, az intézmény, a dolgozó és az ügyfél nagyobb elégedettsége.

Európában a versenyképes kormányzat kialakítása különös hangsúllyal vetődik fel a szociális kiadások szükségszerű csökkentése és a stagnáló gazdasági fejlődés szorításában. Az állampolgár-központú közigazgatás megteremtésének gondolata mellett a versenyképesség elősegítése áll a legfrissebb uniós politikák középpontjában az elektronikus közigazgatással kapcsolatban. Célként a hatékonyság növelése, a szükségessé váló szervezeti változások véghezvitele és az adminisztráció költségeinek csökkentése fogalmazódik meg.

Magának a közigazgatásnak is versenyképessé kell válnia és hatékonyabb működésével a gazdaság és a társadalom versenyképességét is szolgálnia kell.

A tananyag célja, hogy bemutassa az e-közigazgatás fejlesztésének, kiemelt prioritásának kontextusát, a területen elért európai és a hazai eredményeket, majd rámutasson arra, hogy az e-közigazgatás beruházásának közvetlen, illetve hosszabbtávú közvetett hatásának mérése miért fontos, és miért vannak komoly hiányosságok ezen a téren.

A tréning célja hogy a résztvevők ismerjék meg a projekttervezés alapvető módszertanát, eszközeit, a tervezés különböző részdokumentumainak tartalmi és szerkezeti elvárásait, képesek legyenek bármely projekt tervezési feladatot megérteni és a hivatal SZMSZ-ével, saját munkakörükkel kapcsolatos önálló elvárásaikat megfogalmazni.

 

A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a stratégiai tervezési folyamat alapvető eszközeit, a stratégia különböző tervezési részdokumentumainak tartalmi és szerkezeti elvárásait, képesek legyenek bármely stratégiai dokumentumot megérteni, a hivatal egyéb tervdokumentumaival, SZMSZ-ével, saját munkakörükkel kapcsolatos önálló elvárásaikat megfogalmazni.

A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a minőségirányítás és monitoring folyamat alapvető eszközeit, a minőségirányítás és monitoring különböző részdokumentumainak tartalmi és szerkezeti elvárásait, képesek legyenek bármely minőségirányítás és monitoring eljárást megérteni.