Tréningek munkahelyi csoportoknak és egyéneknek

A tréning olyan meghatározott időtartamú, strukturált, intenzív képzés, amely csoportos formában, interaktív eszközökkel közvetíti az átadandó anyagot a résztvevők számára, ahol a tréner a csoport moderátoraként működik.

A szervezetek emberi erőforrásinak mozgósítására építve a cél az egyének és a csoportok fejlesztése annak érdekében, hogy önmaguk képessé váljanak problémáik, fejlesztendő területeik felismerésére, diagnosztizálására, elemzésére és a megoldások kidolgozására. Ennek érdekében célirányos gyakorlatokon keresztül láthatóvá válik, hogyan viselkedik a csoport, az egyén adott szituációkban, majd ezek elemzésével tanulási folyamat indítható el. A tréning értékes hozadéka továbbá egy olyan érzelmi és fogalmi bázis kialakulása, amelynek segítségével a vezetői és munkatársi csapatmunka hatékonysága nagymértékben javítható.

 

A program lehetőséget nyújt az ügyfelekkel foglalkozó munkatársak személyiségének, képességeinek fejlesztésére, emberközpontú ügyfélkezelési technikák megismerésére.

A program moduljai:

Szolgáltatási jellemzők és technikák
Kommunikáció
Emberközpontúság
Stresszkezelés

A szervezetek alapegysége a munkacsoport, a team. Egy sikeres csapat összetartó és önirányító. A tagok egymás erősségeit figyelembe véve megállapodnak a szerepekben, és együttműködve végzik a feladatokat. A problémák egy jó csapatban megoldandó feladatokat jelentenek, amiket a tagok közösen, az erősségekre építve, egymást segítve és kiegészítve oldanak meg. A kiemelkedő csapatteljesítmény eléréséhez kiemelkedő egyéni teljesítmények szükségesek. Az önszervezés és a hatékony időgazdálkodás segítségével az egyén meg tudja osztani erőforrásait saját önálló munkája és a csapatmunka között. A program célja az egyén, csoport és vezető közti összhang növelése és a hatékony együttműködés erősítése.

Célunk az értékesítéssel foglalkozó munkatársak pszichológiai tudását és eszköztárát bővíteni, önismeretüket és ügyfélismeretüket fejleszteni, megismertetni új értékesítési taktikákat, hogy feladataikat minél hatékonyabban, kreatívabban és sikeresebben végezhessék. A program során a fentieken túl a következő kompetenciák fejlesztése kap még hangsúlyt: információ szerzése az ügyféltől, proaktivitás, képesség az ügyfélkör bővítésére, cég image közvetítése, gyors reagálás, ügyfélkapcsolatok építése és ápolása, ügyfél- és cégérdekek harmonizálása.

 

Ha módunkban állna, a jövő tudatos alakítása, vagy a változások passzív elszenvedése mellett döntenénk? Mit tegyünk, hogy képesek legyünk mi magunk alakítani a jövőt? A program célja, hogy segítséget nyújtson a változási folyamatok és okok megértésében, a változással szembeni ellenállások kezelésében. A változások konfliktusokat eredményeznek, amelyeket stressz helyzetek kísérhetnek. A program segítséget nyújt a résztvevőknek a konfliktusok eredményes kezelésében és a stressz leküzdésében, abban, hogyan változtassunk "szemüveget", hogy hamarabb meglássuk azt, amit kollégánk, ügyfelünk már lát.

 

Az emberek többsége szívesen dolgozik csapatban, együtt többre képesek, több mindent érhetnek el. A szervezeti tudásmanagement is ott hozhat eredményt, ahol az emberek teamekben dolgoznak. Ha a szervezet tréningprogramokat biztosít a csapatmunka, a delegálás és a felhatalmazás hatékonyságának javítására, akkor kialakul az elkötelezettség, a csapathoz, szervezethez való tartozás érzése és az emberek szívesebben vállalnak felelősséget munkájukért. A tréningek célja, hogy erősítsük a csapatkohéziót, megerősödjön a bizalom egymás iránt a csapatban, és a résztvevők tanulják meg, hogy az egyéni különbségeket erőforrásként lehet kezelni. A tréning lendületet ad a csapat további munkájához és segíti az új munkatársak integrálását a csapatba.

 

Az egyre gyorsabban változó gazdasági környezet állandó kihívások elé állítja a szervezetek munkatársait. A nap mint nap jelentkező ügyviteli kérdéseket csak határozott és mindenki által követett stratégia alapján lehet megválaszolni. A stratégia véglegesítéséhez és beépüléséhez ad támogató keretet az a program, melyben strukturált lépések során alakul ki és jut el a szervezet minden szintjére a megfelelő üzenet. Ezek a programok termékeny talajt biztosítanak a működésfejlesztési folyamat beindításához, mely a megálmodott stratégia aprópénzre váltását segíti elő, valamint feladatok és felelősségi körök hozzárendelésével biztosítja a hosszú távú sikert. A stratégia tapasztalataink alapján számos kulcsfeladatot határoz meg, melyeket a folyamat során projekt-megközelítéssel oldanak meg. Ezeknek a feladatoknak a levezénylésében is hatékony támogatást nyújt a program.

A projekt olyan egyszer elvégzett feladatsor, amelynek eredménye egyedi termék. A rendszeresen végzett tevékenységeknek nincs befejezésük, és sokszor hasonló terméket / szolgáltatást állítanak elő. A projektek egyszeriek és ideiglenesek, a folyamatosan végzett tevékenységeknek viszont nincs határozott lezárásuk. A szervezeti felépítés diagram a szervezet által rendszeresen végzett tevékenységeire vonatkozik. Amint a projektek átlépik a szervezeti határokat, már nem egyértelmű, kinek van jogosultsága meghozni az adott döntést.

A stratégiai gondolkodás

hosszútávra szóló szándékokat fogalmaz meg
--> az általánosból a konkrétig, a hosszútávból az operatív szint felé halad,
--> figyelembe veszi a hosszú távú következményeket a mindennapi döntéshozatalban,
--> elsődleges;
a szervezet környezetéhez és adottságaihoz illeszkedik
--> folyamatosan vizsgálja a belső és külső környezetet, és
--> folyamatosan összehasonlítja és értékeli a saját adottságokat más szervezetek adottságaival és a lehetőségekkel
proaktív
--> felkészül a változásokra (a környezetet ugyan nehezen és csak nagyon hosszú távon tudjuk befolyásolni, de a változásokra tudunk terveket készíteni),
cél- és eredmény orientált .

A képzés elméleti bevezetőt biztosít a korszerű minőségirányítás nemzetközi modelljeibe: a szabványos minőségirányítási rendszerbe és a minőségirányítás önértékelésen alapuló modelljébe. A gyakorlati feladatokon keresztül pedig a hallgatók elsajátítják az önértékelésen alapuló minőségfejlesztés technikáit.