Szabványos irányítási rendszerek

A nemzetközi szabványok összegyűjtik az adott irányítási alrendszer nemzetközi jó gyakorlatát. Lerövidítik az eredmények eléréséhez vezető utat és jelentős megtakarítás tesznek lehetővé az önálló útkeresésekkel szemben. A tanácsadó szakértőként lép a szervezetfejlesztés folyamatába, és ötvözi a szabvány mögött megjelenő szakértelmet a tanácsadás módszereivel, így juttatva versenyelőnyhöz a Megbízót.

Szabványos irányítási rendszerek

Egy szervezet által létrehozott, feldolgozott és használt információ az egyik legértékesebb vagyontárgy. Sérülése vagy elvesztése komoly hatással lehet az ügyfelekre, megsérthet jogokat, szerződéseket és szabályzatokat, és negatívan hathat magára a szervezetre is.

Szabványos irányítási rendszerek

Szaktanácsadóink segítséget nyújtanak a vállalati folyamatok feltérképezésében, az irányítási rendszer minőségközpontú átalakításában és a vevői elvárások szerinti továbbfejlesztésében. A vállalati folyamatok szabályozásában cégre szabott, egyedi megoldásokat dolgozunk ki.

Tanácsadónk közreműködik a minőségcélok és programok értékelésében, a működési folyamatok adatainak elemzésében és értékelésében, a vevői megelégedettség vizsgálat és a beszállítói értékelés elkészítésében. Áttekinti a minőségirányítási dokumentumok érvényességét, a feljegyzések használatát. Közreműködik a belső minőségügyi auditon és a nemmegfelelőségek kijavítását célzó intézkedések meghozatalában, valamint a vezetői áttekintő értekezlet előkészítésében.

Tanácsadóink közreműködnek az üzleti folyamatok átvilágításában, a meglévő vállalati és üzletági stratégia szempontjából releváns tevékenységek meghatározásában és szabályozásában a célelérés érdekében. Szakértőink közreműködnek az Önök termékei (szolgáltatásai műszaki paraméterei) minőségi jellemzőinek, a gyártási technológiájának és a vevői szegmensek összehasonlító vizsgálatában.

Jól működő minőségirányítási szervezet esetében is előfordul, hogy a vállalatnak külső szakemberre van szüksége az összeférhetetlenség biztosítására, szigorú normák érvényre juttatásában, vagy éppen a hiányzó létszám kiegészítéseképpen.Auditorunk közreműködik a belső minőségügyi auditon és a nemmegfelelőségek kijavítását célzó intézkedések meghozatalában.

Szabványos irányítási rendszerek

Szaktanácsadóink segítséget nyújtanak a vállalati folyamatok környezeti szempontú feltérképezésében és a kezdeti környezeti állapot felmérésében. Az irányítási rendszer továbbfejlesztésében cégre szabott, egyedi megoldásokat dolgozunk ki. Részt veszünk a környezeti terhelések csökkentését szolgáló politikák, célok és programok kidolgozásában, valamint az ISO 14001:1996 szabvány szerinti tanúsításra való felkészülésben.

Tanácsadóink szakértő segítséget nyújtanak a tanúsítást követő időszak szabályozás szerinti tevékenységeinek megtervezésében, a környezeti célok megvalósítását szolgáló programok kidolgozásában, a tevékenységek értékelésében, a nemmegfelelősségek feltárásában és a kijavítását célzó intézkedések kidolgozásában. Szakértőink közreműködnek a belső környezetirányítási felülvizsgálatok lebonyolításában és a visszaellenőrzésben.

Tanácsadónk közreműködik a környezeti célok és programok értékelésében, a mért környezeti értékek adatainak elemzésében és értékelésében. Áttekinti a környezetirányítási dokumentumok érvényességét, a feljegyzések használatát. Közreműködik a belső környezetirányítási auditon és a nemmegfelelőségek kijavítását célzó intézkedések meghozatalában.

Tanácsadónk közreműködik a környezeti célok és programok kidolgozásában, a mért környezeti értékek adatainak elemzésében és értékelésében. Áttekinti a vállalati működés folyamatait, a környezeti monitoring módszereit és az adatfeldolgozási és report- rendszerét és javaslatokat dolgoz ki a környezetirányítással összefüggő tevékenységek és módszerek fejlesztésére.

A környezetirányítási követelmények összetettsége szükségessé teheti külső szakember bevonását a fe-lülvizsgálatba speciális szakismeretek pótlására, az összeférhetetlenség biztosítására, szigorú normák érvényre juttatásában, vagy éppen a hiányzó létszám kiegészítéseképpen.Auditorunk közreműködik a belső környezetirányítási auditon és a nemmegfelelőségek kijavítását célzó intézkedések meghozatalában.

A CEQUA Kft. elkötelezet a korszerű értékelési technikák magyarországi elterjesztésében. A környezeti teljesítmény értékelés egyszerű és olcsó megoldását az Egyesület oktatási programjának keretében sajátí-tottuk el. A környezeti diagnózis keretében gyorsan és szemléletesen megjeleníthetőek a vállalati tevé-kenységek környezeti faktorokra gyakorolt hatásai és könnyen felírhatóak a terhelések csökkentésének programjai. Ajánljuk azoknak a szervezeteknek,

A környezeti teljesítmény értékelés standard módszere a vállalati tevékenységek által érintett környezeti faktorok azonosításából indul ki. Célja annak megállapítása, hogy a vállalat tevékenysége mely faktorok vonatkozásában mekkora környezeti terhet okoz. Adatait felhasználjuk a környezeti politika és célok meghatározásában, és a következő felülvizsgálat összehasonlító elemzésekor.

A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységeket végző szervezeteknél környezeti hatástanulmány készítésével támogatjuk a hatósági működési engedély megszerzését, illetőleg a már működő szerveze-teknél a környezeti terhelés vizsgálatát végezzük el.A hatásvizsgálat kiterjed a környezeti elemekre és azok rendszereire, folyamataira, valamint az érdekelt felekre.Segítséget nyújtunk a részletes tanulmány elkészítésében, a hatóságokhoz történő benyújtásában.

Szabványos irányítási rendszerek

A HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) nemzetközileg elfogadott módszer a szántó-földtől a fogyasztó asztaláig tartó élelmiszer előállítási tevékenység lehetséges kockázatainak, veszélyei-nek azonosítására, értékelésére és kezelésére. Nemzetközi szabványai közül az ISO szabványa harmadik független fél által is tanúsítható.

Tanácsadónk ismételten elvégzi a kockázatértékelést, s ennek alapján intézkedéseket javasol az élelmi-szeripari folyamatok, termékek, vagy technológiák továbbfejlesztésére.Ellenőrzi a szabályozó dokumentumok érvényességét és a feljegyzések használatát. Áttekinti a reklamációk, ANTSZ jelentések és esetleges jegyzőkönyvek tartalmát és javaslatokat tesz a szabályozás továbbfejlesztésére.

Tanácsadónk közreműködik a javító és helyesbítő tevékenységek értékelésében, a mért értékek adatai-nak elemzésében és értékelésében. Áttekinti a HACCP dokumentumok érvényességét, a feljegyzések használatát. Közreműködik a működés felülvizsgálatában és a nemmegfelelőségek kijavítását célzó in-tézkedések meghozatalában.

A vevői követelmények, a jogszabályi és helyi ANTSZ előírások összetettsége szükségessé teheti a ki-épített élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer harmadik független fél általi igazolását.Auditorunk felülvizsgálja a szabályozás jogszabályoknak és szakmai követelményeknek való megfelelő-ségét, értékeli a rendszer alkalmasságát az elvárt célokra és annak hatékony működését a gyakorlatban.

Eszköz beruházás, technológia-, vagy termékfejlesztés előtt célszerű, évente legalább egyszer kötelező az élelmiszeripari folyamatok kritikus szabályozási pontjain azonosított kockázatok felmérése, a folya-mat értékelése. Ha még nincs HACCP szabályozás, a tanácsadónk azonosítja az élelmiszeripari termelés során fellépő lehetséges veszélyeket a termékre, a technológiára és a helyszínre vonatkozóan, majd értékeli azok valószínűségét és lehetséges következményeit.