A CEQUA Vezetési Tanácsadó Kft-t 1998-ban azzal a szándékkal indítottuk, hogy segítséget nyújtsunk a vállalkozásból vállalattá válás útját járó vállalkozásoknak az alapvető szervezeti infrastruktúra lefektetésében a jó nemzetközi gyakorlatok átvételével a folyamataik szabályozásában.

Napjainkban még inkább a vállalatok sikere azon múlik, hogy milyen hatékonyan képesek a külső és belső környezeti változások hordozta kihívásokat lehetőségekké formálni a hosszú távú célok megvalósításához. Munkatársaink naprakész tudás birtokában, a megbízóink menedzsmentjével együttműködve dolgoznak ki hatékony megoldásokat a változó környezethez alkalmazkodás kihívásaival szemben. A megbízóinkkal közösen elért sikereink titka az a törekvésünk, hogy a munkánk során felhalmozott szaktudást és ismereteket beépítjük a partnereink hétköznapi gyakorlatába, ezáltal biztosítva a piachoz illeszkedő, a folytonos változáshoz alkalmazkodni képes vállalati irányítási rendszer hatékony alapfeltételeit. Sikerrel bizonyított gyakorlati módszerek és technikák segítenek bennünket a külső folyamatok és a megbízóink belső működése közötti összhang megteremtésében a működés, a gazdálkodás, a vezetői információs rendszer és az emberek együttműködése területén.

Küldetés

 

Szervezetfejlesztést végzünk új növekedési pályához sikeres megoldásokat kereső vállalatok számára az egyén, a csoport, a szervezet és a vezetés szintjén a rendszerek és folyamatok, valamint az egyéni és csoportos készségek és a vállalati kultúra fejlesztésére, a külső és belső követelmények változásainak lehetőségekké formálása érdekében.

 

Minőségpolitika

 

Ügyfeleink, tulajdonosaink, munkatársaink és szervezetünk hosszú távú céljainak valóra váltása érdekében elkötelezzük magunkat

a vevőink igényeinek kutatása és nemzetközi színvonalú kielégítése mellett;
a jogszabályoknak és szabályzóinknak való megfelelésre, szolgáltatásaink szakmai színvonalának mérésére, értékelésére és folyamatos javítására,
a vevő- és piacorientált vállalati folyamataink eredményességének fejlesztésére,
a szakmai ismereteink, módszereink, eszközeink szüntelen továbbfejlesztésére,
vállalati kultúránk tökéletesítésére,
arra, hogy szakmai tevékenységünkkel és példamutatásunkkal a minőségközpontú gondolkodás beépüljön az ügyfeleink vállalati kultúrájába,
valamint arra, hogy az ISO 9001:2000 szabványnak folyamatosan megfeleljünk.

 

Környezeti politika

 

Tudatában vagyunk annak, hogy környezetünk értékeinek megóvása és környezetünk minőségének védelme elemi feltétele az utánunk jövő nemzedékek egészséges életkörülményeinek. Ez a cégfilozófiánk, s ezen belül a környezeti politikánk egyik sarokköve, amelyre minden döntésünk meghozatalakor figyelemmel vagyunk.

Vállalva a felelősséget, amelyet a CEQUA Kft. tanácsadó tevékenységén belül meghatározó MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer kiépítése jelent, elkötelezzük magunkat a környezettudatos gondolkodás általánossá tétele és fejlesztése mellett.

Biztosítjuk a feltételeit annak, hogy a működésünk által a környezeti faktorokra gyakorolt hatás mérhetővé váljon.

Kötelezettségnek tekintjük, hogy a mért környezeti terhelések folyamatos csökkentését szolgáló programokat dolgozzunk ki és vigyünk sikerre.

Törekszünk arra, hogy a kommunikációinkkal a környezeti programjaink sikerei személyes példamutatássá váljanak a partnereink és ügyfeleink szemében.

Folyamatos képzéssel fejlesztjük a kijelölt szaktanácsadóink szakmai ismereteit, munkatársaink környezeti érzékenységét, tudatosságát.

Alapvető kötelességünknek tekintjük a működésünkre vonatkozó környezetvédelmi törvények betartását. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az új jogszabályi előírásokat, és beépítjük azokat a saját működésünkbe, valamint szaktanácsadói tevékenységünkbe.

Irodai infrastruktúránk fejlesztésének központi törekvése a folyamataink elektronizálása, a felhasznált papír mennyiségének csökkentése.

Elkötelezettségünket fejezzük ki a környezetközpontú irányítási rendszer jövőbeni bevezetése mellett.

 

Etikai kódex

 

A CEQUA Kft. azt várja minden munkatársától, hogy magatartásával segítse elő a stratégiai céljainak megvalósulását. Ezért az ETIKAI KÓDEX célja, hogy tájékoztassa valamennyi munkatársát és partnerét azokról az irányelvekről, amelyeknek betartásával meg kíván felelni ezen kívánalmaknak.

Az ETIKAI KÓDEX a CEQUA Kft. minden munkatársára vonatkozik tekintet nélkül arra, hogy azok a CEQUA Kft. vezetésének tagjai, tanácsadói, oktatói, vagy szakértői.

A vállalatunk vezetőitől - az általános elvárásokon túl - a CEQUA Kft. azt várja, hogy

mutassanak példát az irányelvek betartásával a munkatársaiknak;
győződjenek meg arról, hogy a munkatársak tisztában vannak az irányelvek jelentőségével;
alakítsanak ki olyan munkahelyi környezetet, amely elősegíti az irányelvek betartását;
a munka értékelésekor vegyék figyelembe az irányelvek betartását, az elkötelezettséget a vállalat céljai irányt.

A CEQUA Kft. elvárásait és minden munkatársának egyéni felelősségét az ETIKAI KÓDEX az alábbi négy területen határozza meg.

1. Etikus üzleti magatartás

2. Titoktartás

3. A gazdasági összeférhetetlenség elkerülése

4. Az összeférhetetlen magatartás következményei.

A CEQUA Kft. vezetése és minden munkatársa ismeri és elkötelezett ezeknek az irányelveknek a betartásában és betartatásában.

Mottónk: "Legyen a változás izgalmas játék, amivel felszínre hozzuk a valódi értékeket!"

 

1998. június 15. a megalakulás dátuma. Alapítói: Kránitz Péter és Dr. Jakab László. A társaság alapítás célja az volt, hogy üzleti folyamatszervezést végezzünk a minőségbiztosítási és környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésére vonatkozó nemzetközi szabványok figyelembe vételével olyan kis és közepes méretű vállalkozások számára, amelyek a vállalkozásból vállalattá válás folyamatában sikeres üzleti és szervezetfejlesztési megoldásokat keresnek.

1998 - 2004. között a szakértői tanácsadás területén létrehoztuk a minőség-, a környezetirányítási és az élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetési programjait. Kidolgoztuk a HACCP Veszélyelemzés, Kritikus szabályozási pontok kiépítésének tanácsadói gyakorlatát és hozzá kapcsolódva az OKJ által regisztrált tanfolyamot. Kidolgoztuk a munkabiztonsági irányítási rendszer szaktanácsadói specifikációját a hozzá kapcsolódó kockázatértékelési módszertannal együtt. Kidolgoztuk a HACCP igazolás módszertanát, szabályait és megteremtettük a regisztráció feltételeit. Kidolgoztuk és regisztráltuk a minőség- és környezetirányítási auditor képzés oktatási és vizsgaprogramját.

2004. a stratégiaváltás éve volt. Érzékelve a makrogazdasági feltételrendszer változását, az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásait csakúgy, mint a tanácsadói tevékenység minőségének és módszertanának fejlesztési szükségességét, a CEQUA Kft. csapata kidolgozta a vállalati stratégiák fejlesztésének, és az új üzletági stratégiai célok megvalósítása irányába ható működési és gazdálkodási elemek korszerűsítésének programjait. Célunk annak a szaktanácsadói módszertannak a továbbfejlesztése volt, amely hatékonyan támogathatja az ügyfeleinket a saját működésük továbbfejlesztésében, a változó belső és külső követelmények lehetőségekké formálásában, a stratégiai céljaik megvalósításában, az üzleti siker elérésében. 2007-ben a saját kompetenciáink fejlesztésének irányát a szervezetfejlesztés emberi oldalának támogatását szolgáló OD programok kidolgozása, a kiválasztási és kompetencia-fejlesztő tevékenység és a csoportmunkát támogató programok / eszközök bevezetése felé fordítottuk. Kidolgoztuk pl. a teljesítménymérési és értékelési rendszer kiépítését támogató tanácsadói programunkat, az egyéni, csoportos és szervezeti kompetenciák fejlesztését szolgáló DC programokat, outdoor és indoor tréningeket, és számos csoportmunkát támogató programot, mint pl. a PRO-CONFERENCE programunk.

2009-ben több tréning programunkat is elindítottuk a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ továbbképzési program minősítő eljárásán.

2009-ben részt vettünk a Budapest X. Kőbánya szervezetfejlesztési programjában. Ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy az eddig a vállalati szektorban megszerzett tudásunkat kamatoztassuk a közigazgatási szervezetek működésével kapcsolatban.

2010-ben lehetőségünk volt részt venni a Rotary International magyarországi szervezetének stratégia fejlesztésében, így elmélyülni egy összetett civil szervezet működésében.

2011 - 2014 között tevékenységünket az információbiztonság és üzletmenet-folytonosság irányába fejlesztettük tovább, számos értékes hozzájárulást nyújtva partnereink működésbiztonságához.

2014-ben elkezdtük a Lean módszertan beillesztését a vállalati kompetenciánkba.

A CEQUA Kft. szervezeti felépítése részben a főfolyamatban megnyilvánuló projekt-szintű feladat végrehajtás alapján, részben a támogató folyamatokra épülő funkcionális feladat-elhatárolás alapján egy olyan mátrixba rendezett szervezet, amelynek felelősei részben üzletági szinten, részben a támogató folyamatok szintjén viselnek feladat- és hatáskört.

 

Kránitz Péter ügyvezető igazgató

okleveles közgazda, minőségügyi auditor, szervezetfejlesztési és változásmenedzsment tanácsadó és tréner

Külkereskedelmi, majd pénzügyi területen szerzett szakmai és vezetői tapasztalatok után 1997. óta üzleti folyamatok szervezésével és szervezetfejlesztési tanácsadással foglalkozom. Szaktudásomat 1999-2000-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Minőségügyi mérnökök felsőfokú szaktanfolyamán, majd 2005 - 2006. között a Szent István Egyetem és a FLOW csoport közös szervezetfejlesztési és változásmenedzsment tanácsadó képzésén fejlesztettem. 2002-ben tanúsítványt szereztem az MSZ EN 30011:1993 szerint tett auditori vizsgáról.

Munkám során a vezetésem alatt álló cég több, mint 400 projektet hajtott végre sikeresen. Személyes tapasztalatokat szereztem a stratégiai célok meghatározásában, az üzleti folyamatoknak külső vagy belső követelményrendszer szerinti továbbfejlesztésében, információs, controlling-, minőség- és környezetirányítási alrendszer kiépítésében, információbiztonsági projektekben, illetőleg ezen projektek önálló vezetésében. Gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezem képzési programok készítésében illetőleg szakirányú képzések, készségfejlesztő tréningek és workshopok vezetésében.

Telefon: +36 30 250 0268, drótposta: kranitz@cequa.hu

 

Joó Katalin képzési igazgató

humánmanagement szakértő, szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner

A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán szereztem első diplomámat általános iskolai tanító - könyvtár szakon 1998-ban. A csoportvezetői tevékenységet gyermekcsoportokkal kezdtem, pedagógusként három évet dolgoztam. 2000-ben népi játszóházi foglalkozásvezető és textiljáték készítő képesítést szereztem. Másoddiplomámat a gödöllői Szent István Egyetem humánerőforrás menedzser szakán szereztem. 2006-ban végeztem a Szent István Egyetem és a FLOW csoport közös képzésén szervezetfejlesztési tanácsadóként és trénerként. Gyakorlati tapasztalatokkal készségfejlesztő tréningek, outdoor tréning, human management (értékelő és fejlesztő központ), workshop vezetés, valamint szervezeti diagnózis és akciótervezés területén rendelkezem.

Telefon: +36 20 374 7655, drótposta: joo@cequa.hu

 

Kaszásné Králik Judit minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági tanácsadó

növénytermesztési üzemmérnök, vetőmag-gazdálkodási szaküzemmérnök, minőségügyi szakmérnök, HACCP szakértő, munka- és tűzbiztonsági szakértő, tanácsadó és HACCP szakvizsgáztató

1984-1985-ben agronómusként, majd 1997-ig az OMMI Fajtakitermelő állomás vetőmagszaporítási főfelügyelőjeként dolgoztam Monorierdőn. 2000 áprilisában kapcsolódtam be a CEQUA Kft. munkájába, ahol az élelmiszerbiztonsági, egészség- és munkabiztonsági tanácsadás felelőse vagyok.

Telefon: +36 20 426-6453, drótposta: cequa@cequa.hu

 

Szakértőink

 

Kutrovácz Lajos

okleveles gépészmérnök (1986), műszaki és minőségügyi szakértő, a Budapesti Műszaki Egyetem Gépgyártás-technológia Tanszék munkatársa;

Az együttműködésünk célja, hogy szaktudásával segítse a munkánkat speciális műszaki - minőségügyi kérdésekben;

 

 

Dr. Horváth Erika

okleveles vegyészmérnök (1977), BSI Q.A. Lead Assessor (1992), EFQM szakértő (1997), HACCP szakértő és auditor (1998), minőségügyi szaktanácsadó;

Az együttműködésünk célja a CEQUA Kft. élelmiszerbiztonsági szakmai tevékenységének támogatása, komplex, vagy nagy kiterjedésű HACCP rendszerek kidolgozásában a projekt vezetés szakmai támogatása; HACCP igazolások elvégzése; részvétel oktatási programok kidolgozásában;

B.A.Z. megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A CEQUA Kft. megalakulása óta működik együtt ezzel a kamarával. Tagsági kapcsolatunk célja kezdetben a megye kis- és középvállalkozásainak támogatása volt a minőség- és környezetirányítási rendszerük kiépítésében. A felkészítés csoportos technikájának kidolgozásához aktív szakmai segítséget is kaptunk.

 

Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága

Cégünk több dolgozója egyéni tagként aktívan részt vesz az SZMT szakmai munkájában és konferenciáin.

 

Élményakadémia Egyesület

Outdoor tréningek megvalósításában támaszkodunk szakértelmükre és infrastruktúrájukra.

 

ROTARY

Társadalmi felelősségvállalásunk egyik lehetősége, hogy részt vehetünk a Rotary Club Budapest-Margitsziget jószolgálati munkájának tervezésében. Műhelymunkák moderálásában szerzett tapasztalatainkat felhasználva veszünk részt a programok tervezésében és szervezésében.